Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Sauna Cumulus

Dorpstraat 62

5575 AE Luyksgestel

KvK  62360523

 

      OVEREENKOMSTEN

 

1.   Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Sauna Cumulus eerst dan tot stand nadat Sauna Cumulus een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij  de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

 

2.   Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Sauna Cumulus slechts indien deze door Sauna Cumulus schriftelijk zijn bevestigd.

 

      AANSPRAKELIJKHEID

 

1.   Sauna Cumulus is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten, tenzij deze schade Sauna Cumulus toegerekend kan worden op grond van een wettelijke bepaling.

 

2.   Sauna Cumulus is aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade aan personen en andere zaken, voor zover deze schade is veroorzaakt door het gevolg is van ernstige nalatigheid of grove schuld aan de zijde van Sauna Cumulus, haar personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen.

 

      RECLAMES/KLACHTEN

 

      Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel  binnen 5 dagen   na factuurdatum.

 

     In geval van een gerechtvaardigde reclame, heeft Sauna Cumulus de keuze tussen vervanging van het geleverde, dan wel aanpassing van het factuurbedrag, dan wel ontbinding van de overeenkomst.

 

      BETALING

 

1.   Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient vooraf per bank of contant bij binnenkomst te worden betaald. Indien hiervan met toestemming van Sauna Cumulus wordt afgeweken dan dient de gestuurde factuur binnen 7 dagen na dagtekening te worden betaald door de wederpartij.

 

2.   De genuttigde hapjes en drankjes dienen door de wederpartij direct na afloop van het saunabezoek, voor vertrek, te worden afgerekend.

 

3.   Indien binnen de gestelde betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden is Sauna Cumulus gerechtigd een rente in rekening te brengen zoals hierna genoemd onder rente en kosten.

 

4.   Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Sauna Cumulus gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 

      RENTE & KOSTEN

 

1.   Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze vanaf de factuurdatum rente van 8% per (gedeelte van een) jaar verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

 

2.   Indien het factuurbedrag ten dage van opeisbaarheid niet geheel is voldaan, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder sommatie of ingebrekestelling.

 

      De wederpartij is buiten de hoofdsom en de hiervoor genoemde rente alle kosten verschuldigd, waaronder die van wettelijke incassokosten. 

 

      SCHADE

 

      Indien tijdens het verblijf in Sauna Cumulus door de wederpartij schade wordt aangebracht zal deze schade op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij zal de ruimten binnen en buiten vooraf eventueel met de ondernemer doorlopen om te controleren of er zaken niet in orde zijn en/of er sprake is van eerder aangebrachte schade.

 

      DIVERSEN

 

1.   Sauna Cumulus is steeds gerechtigd om personen de toegang tot de Sauna Cumulus te ontzeggen.

 

2.   Indien de wederpartij na reservering zijn afspraak niet na kan komen dan is Sauna Cumulus gerechtigd het volledige bedrag van de boeking in rekening te brengen. Een reservering kan tot 24 uur van tevoren door de wederpartij kosteloos worden geannuleerd.

 

      TOEPASSELIJK RECHT

 

      Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.